NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Sazebník sociálních služeb

Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Nemocnice Vimperk, o.p.s poskytuje od 1. ledna 2007 sociální služby nad rámec hrazené zdravotní pojišťovnou. Toto opatření je platné od 1. března 2007.

Sociální poradenství……………………………………………….zdarma

Aktivizační a kulturní činnosti……………………………………50,-Kč měsíčně

Sociálně terapeutické činnosti……………………………………50,-Kč měsíčně

Zajištění nákupů…………………………………………………..40,-Kč měsíčně

Spravovávání účtu (uložení finanční hotovosti, důchodů)…….. 50,-Kč měsíčně

Pochůzky na poštu a úřady (složenky)…………………………..20,-Kč měsíčně

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání

osobních záležitostí…………………………………………………20,-Kč měsíčně

Úschova věcí, cenností……………………………………………..20,-Kč měsíčně

Zprostředkování kontaktu s duchovním………………………….zdarma

Roznáška denního tisku……………………………………………zdarma

Součástí je i příspěvek za použití elekrospotřebičů (včetně nabíjení mobilních telelefonů) …………………………………………………………….50,- Kč měsíčně

Úhrada klienta za kalendářní měsíc činí 300,-Kč (tj. 10,- Kč/den).

Nemocnice Vimperk, o.p.s. bude s klientem uzavírat písemnou smlouvu.

Od 1.1. 2007 dochází k zásadnímu posunu v hrazení zdravotní péče. Zdravotnická zařízení získávají možnost poskytovat sociální služby.

Nemocnice Vimperk o.p.s. od 2. dubna 2007 dle §52 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo v jiném zařízení pobytových sociálních služeb.

Klient uzavírá písemnou smlouvu s Nemocnicí Vimperk o.p.s. Klient hradí za péči, ubytování a stravu a to v rozsahu sjednaném v písemné smlouvě.

Poskytuje od 1. března 2007 dle zákona 108/ 2006. Sb., o sociálních službách další sociální služby za úhradu (tzv. fakultativní činnosti).

Doprava osob nebo věcí dle požadavku klienta………………….4,- Kč/km.

Doprovod do jiného zdravotnického zařízení

nebo k  odbornému lékaři……………………………………….85,-Kč/hod.

Doprovod na úřady, poštu, peněžní ústav………………………85,-Kč/hod.

Individuální vycházka do okolí………………………………….60,-Kč/hod.

Telefonické hovory……………….dle sazebníku telefonických společností.

Další nabízené služby:

Masáže

šíje…..……………………………………………80,-Kč (15 min).

celé záda…………………………………………100,-Kč (30 min).

podvodní masáž celého těla …………………….200,-/Kč/(20min).

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

vozík mechanický ………………………………..20,-Kč/den.

matrace antidekubitní (vzduchová s kompresorem)…. 25,-Kč/den.

Ceník služeb v kadeřnictví

Klient sociálního lůžka (pečovat. služby) / ostatní

Stříhání pánské zdarma / 40,- Kč

Stříhání dámské zdarma / 50,- Kč

Vodová ondulace 70,- Kč / 110,- Kč

Foukaná ondulace 80,- Kč / 120,- Kč

Trvalá ondulace 140,- Kč / 190,- KčBez stříhání

Trvalá ondulace 210,- Kč / 280,- Kč
Bez stříhání

Melír 170,- Kč / 230,- Kč
Bez stříhání

Melír+ barva 230,- / Kč 290,- Kčbez stříhání

Barvení vlasů 160,- Kč / 200,- Kč
Bez stříhání

Způsob a podání stížnosti ústní i písemné
Stěžovat si můžete kdykoliv, komukoliv a na cokoliv !

Vnitřní předpis o provádění výplat, důchodů a cenností klientů

V zájmu našich klientů je hotovost vyšší než 200,- Kč uložena na samostatném účtu v GE MONEY BANK. Veškeré cennosti (předměty ze žlutého kovu, vkladní knížky apod.) jsou uloženy v bezpečnostní schránce České spořitelny, a.s..

Výplatu důchodů a předání cenností provádí pověřený pracovník (sociální pracovnice – Bc. Jana Iglerová DiS., Iva Doulová), který vede řádnou evidenci v pokladní knize a na osobních kartách klientů.

Výplata a předávání cenností je prováděna pouze klientovi:

  • na osobní požádání klienta, který je způsobilý k právním úkonům – tj. orientovaný vevšech kvalitách (osobou, časem, místem) proti podpisu na jeho osobní kartě
  • pokud je klient neschopen podpisu a jeho zdravotní stav odpovídá způsobilostik právním úkonům vyplatí obnos za přítomnosti druhé osoby (vrchní sestra, sestra ve službě) a jejího podpisu jako svědka na osobní kartě klienta
  • pokud je klient propuštěn do domácí péče a jeho zdravotní stav neodpovídá způsobilosti k právním úkonům vyplácí se finanční hotovost zákonnému zástupci, zvláštnímu příjemci důchodu či za přítomnosti dvou svědků a jejich podpisu na osobní kartě klienta, popř. proti podpisu na výdajovém dokladu osoby přebírající (řidič sanitky, doprovod apod.)
  • pokud je klient propouštěn do domácího do zařízení sociální péče (ÚSP, DS) nebo jiného zdravotnického zařízení a jeho zdravotní stav neodpovídá způsobilosti k právním úkonům je finanční hotovost poslána poštovní poukázkou nebo bankovním převodem
  • výplata pozůstalostí je prováděna do 1000,- Kčpříbuzným po předložení OP a podpisu na osobní kartě klienta. Vyšší finanční hotovosti se stávají předmětem dědického řízení a jsou vypláceny dle notářského rozhodnutí a po nabytí právní moci.

K vyplacení je dále nutné – předložit OP
– nebo ověřené plné moci k vyzvednutí + OP
– v mimořádných případech lze pozůstalost poslat
poštovní poukázkou typu C po odečtení poštovného – po telefonické domluvě a písemné žádosti

Z osobního účtu klienta, jehož zdravotní stav neodpovídá způsobilosti k právním úkonům, lze provádět pravidelné platby – složenkou a drobné úhrady jeho osobních potřeb proti pokladnímu dokladu. Všechny doklady se zakládají k osobní kartě klienta a jsou kdykoliv k nahlédnutí a kontrole.

Ve Vimperku dne 7. března 2007 Nemocnice Vimperk, o.p.s.
Předseda správní rady Petr Hladík

Příloha č. 1.

Sazebník sociálních služeb

Sociální poradenství……………………………………………….zdarma

Aktivizační a kulturní činnosti……………………………………50,-Kč měsíčně

Sociálně terapeutické činnosti……………………………………50,-Kč měsíčně

Zajištění nákupů…………………………………………………..40,-Kč měsíčně

Spravovávání účtu (uložení finanční hotovosti, důchodů)…….. 50,-Kč měsíčně

Pochůzky na poštu a úřady (složenky)…………………………..20,-Kč měsíčně

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání

osobních záležitostí…………………………………………………20,-Kč měsíčně

Úschova věcí, cenností……………………………………………..20,-Kč měsíčně

Zprostředkování kontaktu s duchovním………………………….zdarma

Roznáška denního tisku……………………………………………zdarma

Součástí je i příspěvek za použití elekrospotřebičů (včetně nabíjení mobilních telelefonů) …………………………………………………………….50,- Kč měsíčně

Úhrada klienta za kalendářní měsíc činí 300,-Kč (tj. 10,- Kč/den).

Příloha č. 2.

Sazebník sociálních služeb tzv. fakultativních činností

Doprava osob nebo věcí dle požadavku klienta………………….4,- Kč/km.

Doprovod do jiného zdravotnického zařízení

nebo k  odbornému lékaři……………………………………….85,-Kč/hod.

Doprovod na úřady, poštu, peněžní ústav………………………85,-Kč/hod.

Individuální vycházka do okolí………………………………….60,-Kč/hod.

Telefonické hovory……………….dle sazebníku telefonických společností.

Další nabízené služby:

Masáže – šíje….……………………………………………..80,-Kč (15 min).

celé záda…………………………………………100,-Kč (30 min).

Podvodní masáž celého těla………………………………….200,-/Kč/(20min).

Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Vozík mechanický………………………………………………….20,-Kč/den.

Matrace antidekubitní (vzduchová s kompresorem)……………25,-Kč/den.