NAŠI SPONZOŘI
Na náš účet č.
3455340267/0100 či věcnými dary v roce 2006 mj. přispěli:
Děkujeme všem výše uvedeným i anonymním sponzorům našeho zdravotnického zařízení, kterým není lhostejný osud Nemocnice Vimperk, o.p.s. a její pacientů!

Poslání a cíle

Nemocnice Vimperk, o.p.s. je neziskovou organizací, která byla založena 6.9.1999. Zakladatelem nemocnice je město Vimperk. Předmětem činnosti je ochrana humanitárních hodnot, ústavní a ambulantní zdravotní péče, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a sociálních služeb. Statutárním orgánem je správní rada a kontrolním orgánem je dozorčí rada.

Poslání sociální služby:

Jedním z poslání Nemocnice Vimperk o.p.s. je poskytovat sociální služby klientům, kteří potřebují při zajištění životních potřeb pravidelnou pomoc jiné osoby z důvodu nemoci, zdravotního stavu (zdravotního, tělesného, smyslového, mentálního či kombinovaného postižení), věku (od 19 let výše) situace prostřednictvím zdravotnického zařízení.

Posláním služby je podporovat klienty v samostatnosti, v rozvíjení vlastních schopností, při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami nebo s přispěním rodiny.

Smyslem služby je zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálně určených potřeb klienta, působit na klienta aktivně, podporovat rozvoj jeho samostatnosti a motivovat klienta k činnostem, které nevedou k sociálními vyloučení a posilují ho v sociálním začleňování. Zajistit klientům důstojné prostředí a zacházení, zajištění biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb.

Zdravotnické a sociální zařízení Nemocnice Vimperk o.p.s. je určeno obyvatelům jihočeského regionu a plzeňského regionu, zejména pak osobám po centrálních mozkových příhodách, infarktech myokardu, osobám s cukrovkou I. A II. typu (hlavně v případech dalších navazujících onemocnění), osobám po úrazech a lidem trpícím Parkinsonovou chorobou. Smyslem činnosti takto koncipovaného zařízení je intenzivní, ucelená rehabilitace a to jak zdravotní, tak i společenská a sociální, při které se klient učí, jak se vyrovnat s novou životní situací a připravuje se na návrat do běžného života a do kruhu své rodiny. Nemocnice Vimperk, o.p.s. poskytuje a zajišťuje ambulantní, ústavní zdravotní, sociální péči, ucelený komplex pečovatelských služeb, včetně provozu domu s pečovatelskou službou.

Nemocnice Vimperk o.p.s. poskytuje tyto sociální služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • výchovné, vzdělávací a  aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle sociální služby:

Pomáháme klientovi vyřešit jeho nepříznivou zdravotní a sociální situaci s maximálním přihlédnutím k jeho přáním, potřebám a schopnostem. Snažíme se minimalizovat pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení a o návrat do přirozeného prostředí. V případě, že není možný návrat klienta do jeho přirozeného prostředí usilujeme o vytvoření domácího prostředí. Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení klienta.

Dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách je připraveno 30 lůžek pobytových sociálních služeb pro klienty, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim bude zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zjištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Těchto 30 lůžek tvoří samostatné oddělení – oddělení sociálních lůžek. Klienti mohou být ubytováni v jednolůžkových, ve dvoulůžkových pokojích a v trojlůžkových pokojích se zařízením a vybavením dle vyhlášky 505/2006 Sb. Pokoje mají vlastní koupelnu a WC, popřípadě mají společnou koupelnu 2 pokoje. Koupelny jsou vybaveny sprchou a většina má bezbariérový vstup. Dle přání uživatele lze doplnit vybavení pokoje televizí, rádiem či předměty připomínajícími obyvateli vlastní domov. Od druhé poloviny roku 2007 nabídneme klientům ubytování v nadstandardních dvojlůžkových pokojích, vybavených nábytkem, televizí a samostatným sociálním zázemím. Je možné poskytnout ubytování ve dvoulůžkovém pokoji manželskému páru. V zařízení poskytujeme celodenní stravování. Veškerá strava je připravována v centrální kuchyni (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře – pro diabetiky). V případě potřeby je přizpůsoben jídelníček individuální potřebě (dietní režim). Poskytujeme pomoc při podávání jídla a pití (dle individuálních potřeb). Poskytujeme pomoc či podporu při hygieně dle individuálních potře uživatele. Respektujeme soukromí v intimních situacích. V objektu je k dispozici centrální koupelna, koupacím lůžkem. V Nemocnici Vimperk o.p.s. je pravidelně zajištěna služba kadeřnická a pedikúra. Úklid pokojů je prováděn denně, denně je prováděn úklid chodeb a společných prostor. Zajišťujeme praní osobního a ložního prádla.

Zdravotní péči zajišťují lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ošetřovatelé a ošetřovatelky. Klientům jsou rovněž k dispozici veškeré ambulantní ordinace odborných lékařů, včetně RTG oddělení s novou sonografickou technikou a moderní rehabilitace. Klientům nabízíme různé aktivity, mohou navštěvovat ergoterapeutickou dílnu, kde se věnují různým činnostem, které aktivizují jejich schopnosti (trénink paměti, čtení apod.). Podporujeme obyvatele v tom, aby se i v našem zařízení věnovali nadále svým zálibám, kterým se věnovali doma (ruční práce, apod.) Pro klienty připravujeme různé kulturní akce. Klienti mohou chodit na procházky, jezdit na propustky s rodinou.

Poskytujeme klientům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv. Umožníme klientům zařídit si důležité záležitosti i mimo Nemocnici Vimperk o.p.s. Pozornost je věnována individuálním rozhovorům, aktivnímu naslouchání.

Podporujeme a udržujeme kontakty klienta s rodinou. Vedeme klienty služby k samostatnosti, k rozvíjení a využívaní vlastních schopností při sebeobsluze. Dle individuálních potřeb klientům nakoupíme.

Duchovní službu poskytuje kněz nebo jáhen, kteří na požádání navštěvují Nemocnici Vimperk o.p.s.

Ve službě jsou zaváděny standardy kvality ošetřovatelské a sociální péče, průběh služby je sledován, zaznamenáván, služba je plánována.

Cílová skupina

 • dospělé osoby straší 19-ti let
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby s kombinovaným postižení
 • osoby, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu jiné osoby při zajištění základních životních potřeb
 • senioři

Cílovou skupinou nejsou

 • lidé, kteří hrubě porušují pravidla soužití
 • osoby s akutním infekčním onemocněním
 • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nevyžadují pomoc jiné fyzické osoby

Principy poskytované služby

 • partnerství – dodržování práv klientů – oslovování klienta (klienta oslovujeme dle jeho přání a dle pravidel slušného chování a etiky), zachování soukromí, možnost volby
 • rovný přístupu ke každému člověku, nestrannost
 • respektování volby, potřeb a individuality každého člověka
 • empatie, úcta, vlídnost, slušnost
 • mlčenlivost, zodpovědnost, flexibilita
 • zaměření na celkovou situaci klienta
 • preferování podpory před péčí
 • začlenění klienta – nikoliv sociální vyloučení
 • lidská důstojnost, rovnost bez diskriminace
 • nezávislost a autonomie osob – nikoliv závislost
 • naplnění specifických potřeb, služba je určována individuálními potřebami – neexistuje model, který by vyhovoval všem
 • kvalita – ochrana zranitelných skupin obyvatelstva před porušováním občanských práv a před neodborným poskytováním služeb

Při přijímání probíhá ústní jednání se zájemcem o službu (se zákonným zástupcem), je dohodnut cíl, forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služeb. Jednáním se zájemcem o službu (zákonným zástupcem) je pověřen sociální pracovník Nemocnice Vimperk, o.p.s.. Pověřený pracovník (sociální pracovník) uzavře se žadatelem (zákonným zástupcem) písemnou smlouvu o poskytování sociální služby. Žadatel (zákonný zástupce) je seznámen s Domácím řádem, se svými právy i povinnostmi a se směrnicí, dle které jsou vyřizovány stížnosti. Smlouvu stvrzuje podpisem žadatel (zákonný zástupce), za poskytovatele statutární zástupce organizace Nemocnice Vimperk, o.p.s. případně v době jeho nepřítomnosti pověřený zástupce.